English
เคล็ดลับสุขภาพ > การทำความสะอาดเพื่อทำลายเชื้อไวรัสโควิด 19 ในบ้านเรือน

การทำความสะอาดเพื่อทำลายเชื้อไวรัสโควิด 19 ในบ้านเรือน

1. เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด
สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และเตรียมน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสโควิด 19ได้ ขณะทำความสะอาดควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศให้อากาศถ่ายเท โดยเฉพาะเมื่อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ของสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำการเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยให้ใช้ ethyl alcohol (ethanol) ที่ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% โดยปริมาตร (v/v) หรือ sodium hypochlorite เข้มข้น 0.5% ในการทำความสะอาดพื้นผิว นอกจากนี้ทาง National Environmental Agency (NEA) ของประเทศสิงคโปร์ ได้แนะนำสารฆ่าเชื้อที่ใช้ตามบ้านเรือนและสามารถฆ่าเชื้อ Coronavirus ได้ ไว้ 5 ชนิด ได้แก่ เบนซัลโคเนียมคลอไรด์, คลอโรไซลีนอล,โซเดียมไฮโปคลอไรต์, เอทิลแอลกอฮอล์,ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

2. การทำความสะอาดพื้นผิว
เตรียมน้ำยาทำความสะอาดและใช้ไม้ถูพื้นที่มีด้ามจับเพื่อทำความสะอาดที่พักอาศัย โดยถูพื้นจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง บนพื้นผิวของสุขภัณฑ์และบริเวณที่สัมผัสบ่อย ๆ เช่น ปุ่มกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, พนักพิงที่นั่ง, โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ, ฯลฯ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดหรือ70% แอลกอฮอล์เช็ด ห้ามใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อเนื่องจากอาจเกิดการกระเด็นและฟุ้งกระจายของไวรัสได้

3. การซักผ้า
เสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน สามารถใช้เครื่องซักผ้าและผงซักฟอกได้ตามปกติ แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าของผู้ป่วยโควิด19จะต้องทําความสะอาดโดยใช้น้ำที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอกเป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาที ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

4. การทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาด
ให้ใช้ไม้ถูพื้นทำความสะอาดที่พักอาศัยจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งซ้ำอีกครั้ง โดยเมื่อเสร็จแล้วให้ถอดหน้ากาก ถุงมือ และชุดที่ใส่ทำความสะอาด ใส่ถุง 2 ชั้นและรัดปากถุงแต่ละชั้นให้มิดชิด ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ แยกทิ้งใส่ถุงขยะติดเชื้อ และแยกจากขยะทั่วไปในบ้าน ชุดที่ใส่ทำความสะอาดควรแยกซักด้วย
ส่วนอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ต้องนํากลับมาใช้ใหม่ ให้ทำลายเชื้อโดยการแช่ในน้ำยาฟอกขาวก่อน ทำความสะอาดถังถูพื้นโดยแช่ในน้ำยาฟอกขาวหรือล้างในน้ำร้อน

5. การดูแลสุขอนามัยของสมาชิกในบ้าน
อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า รักษาความสะอาด เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับบุคคลอื่นในบ้าน และเนื่องจากไวรัสโควิด 19 สามารถอยู่บนพื้นผิวได้นาน 2-3 วัน บริเวณที่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อควรทำความสะอาดด้วยน้ำยากำจัดเชื้อที่เหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงผู้ที่จะมาหาที่บ้าน

เอกสารอ้างอิง
1. แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุ.27 กุมภาพันธ์ 2563.
2. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี .บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน น้ำยาฆ่าเชื้อกับโควิด 19 โคโรนาไวรัส. https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/
3. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/ disinfection-methods/chemical.html
4. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/ cleaning-disinfection.html
5. https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental- cleaning-guidelines/guidelines/interim-list-of-household-products- and-active-ingredients-for-disinfection-of-covid-19

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา