English
เคล็ดลับสุขภาพ > ลดเบาหวาน ลดภาระ

ลดเบาหวาน ลดภาระ

...จากสถิติโรคเบาหวานโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าในปี 2588 จะมียอดผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 629 ล้านคน โดยในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานกว่า 5 ล้านคน และจากรายงานสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติในปี 2560อีกกว่า 425 ล้านคน ต้องเผชิญกับโรคเบาหวานและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน ขณะที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 2 แสนคน เสียชีวิตปีละ 8,000 คน ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย (ข้อมูลจาก กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

...เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาวะกลุ่มเสี่ยงของโรคเบาหวานที่ทำให้คนไทยมีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ภาครัฐจึงได้ดำเนินการเก็บภาษีน้ำหวานตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 ซึ่งจะเก็บตามปริมาณความหวานเพื่อไม่ให้ประชาชนบริโภคน้ำตาลมากจนเกิดปัญหาสุขภาพตามมา

...จากสถิติการป่วยดังกล่าวสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเทศไทยมีค่าใช้่จ่ายในการรักษาโรคเบาหวาน เฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปี หากจำนวนผู้ป่วยเบาหวานยังเพิ่มมากขึ้นตามสถิติข้างต้น ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการดูแลรักษาก็ย่อมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งเรื่องยา การวินิจฉัย ค่าเดินทาง ที่พัก ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศในระยะยาว

...และอีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือคนไทยจำนวนมากที่เป็นเบาหวานแต่ไม่ทราบเพราะเบาหวานในระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการจนกว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงเกิน 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป (ในขณะที่ค่าน้ำตาลในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคว่าเป็นเบาหวานแล้ว) ดังนั้นถ้าเราได้รับการตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก็จะทำให้เราสามารถพบได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเสี่ยงแพทย์จะแนะนำให้เราปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำลังกาย เพียงแค่นี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินความจำเป็นของเราและของสังคมก็จะลดลงอีกด้วย

บทความโดย... นพ.วิโชติ เวชกิจวาณิชย์
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเอกชล โทร (038) 939 999 ต่อ 2130-2132

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่
Line@: Aikchol Hospital
Facebook: Aikchol Hospital

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา