English
บริการทางการแพทย์ > บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

สถานที่ตั้ง : เอกชล2

" การบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ "
บริการการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่พนักงานภายในองค์กรและบริษัทต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

รายละเอียดในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ดังนี้
1. ให้บริการโดย ทีมงานตรวจสุขภาพที่สามารถไปให้บริการ ณ สถานประกอบการทั้งในเขต ชลบุรี และต่างจังหวัดทั่วภาคตะวันออก
2. ลงทะเบียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมฐานข้อมูลพนักงานของบริษัทกับ โปรแกรมลงทะเบียน ทำให้พนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถแจ้ง รหัสพนักงาน, ชื่อ หรือบาร์โค้ดในการลงทะเบียนได้ง่าย และไม่จำกัดจำนวนทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
3. บริการตรวจร่างกายทั่วไป ประกอบด้วยการชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจชีพจร
ซักประวัติเบื้องต้นให้กับแพทย์ในการตรวจร่างกายในขั้นตอนต่อไป
4. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) บริการทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์ อาชีวอนามัย (อาชีวเวชศาสตร์) โดยผู้เข้ารับบริการตรวจสามารถซักถาม หรือปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพกับแพทย์ได้อย่างเต็มที่
5. ให้บริการเจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, สิ่งส่งตรวจอื่นๆ ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ

6. มีบริการตรวจสายตาทั่วไปประกอบด้วยการวัดสายตา สั้น – ยาว การตรวจตาบอดสี และการตรวจสายตาอาชีวอนามัย
7. บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X – Ray) ซึ่งถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบ Digital
8. บริการตรวจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาทิ ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (LFT) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) และการตรวจสารเคมีตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านอาชีวเวชศาสตร์
9. นอกจากนี้ทางโรงพยาบาล ยังมีรายการตรวจพิเศษอื่นๆ ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถตรวจเพิ่ม ได้ตามความต้องการ (นอกเหนือไปจากโปรแกรมที่ทางหน่วยงานกำหนดให้) โดยทางโรงพยาบาล คิดค่าบริการในอัตราส่วนลด

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา