English
บริการทางการแพทย์ > คลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

แผนกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลเอกชลให้บริการโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วย ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, ระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจ เพื่อลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและข้อลดภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในระบบประสาทเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ
รักษาอาการบาดเจ็บเรื้อรังจากการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา (ไม่มีปวด, บวม, แดงร้อน)
โดยอาศัยหลักการ คือ "การใช้ความร้อน" จะทำให้เกิดการขยายตัวของเส้นเลือด มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อ เลือดที่ออกมาติดกับเนื้อเยื่อจะเริ่มสลายตัวทำให้การไหลเวียน ของเลือดดีขึ้น ช่วยลดการอักเสบ การใช้ความร้อนมี 2 ชนิด คือ
1. ความร้อนแบบตื้น (Superficial Heat) ได้แก่ ความร้อนที่ได้จากกระเป๋าน้ำร้อน, ถุงเยลลี่ร้อน, แผ่นประคบร้อน และขี้ผึ้งพาราฟิน เป็นต้น
2. ความร้อนแบบลึก (Deep Heat) ได้แก่ ความร้อนที่ได้จากการแผ่รังสีความร้อน อันเกิดจากเครื่องมือทางฟิสิกส์ ที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆ เช่น Shot Wave Diathermy (SWD), Micro Wave Diathermy (MWD) เป็นต้น
การเคลื่อนไหวข้อต่อที่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้กล้ามเนื้อหดตัว คลายตัวและเพิ่มการทำงานของข้อต่อ เพื่อให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้อย่างปกติเพราะถ้าเคลื่อนไหวไม่สุดช่วงการเคลื่อนไหวอาจเป็นสาเหตุ ทำให้ข้อต่อยืดติดได้ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
1. คนไข้พยายามเคลื่อนไหวข้อต่อด้วยตนเอง
2. การให้การเคลื่อนไหวจากนักกายภาพบำบัด และการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ให้กลับมาสามารถใช้งานได้ ซึ่งกล้ามเนื้อในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานอาจทำให้มีการลีบลงและอ่อนแรง ซึ่งอาจจะใช้การให้น้ำหนักถ่วงในการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น

นักกายภาพบำบัด (Physical Therapist) : เป็นผู้ให้การรักษา ฟื้นฟูป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
โดยมีการตรวจประเมิน, วางแผนการรักษาและให้การรักษาร่วมกับผู้ป่วยและญาติ
ตลอดจนการแก้ไข แนะนำการบำบัดเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน

บริการทางกายภาพบำบัด
1. รักษาโดยคลื่นไฟฟ้าความร้อนลึก (Shot Wave Diathermy)
2. รักษาโดยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound)
3. การดึงหลัง (Pelvic Traction)
4. การประคบความร้อน (Hot pack)
5. การประคบเย็น (Cold Pack)
6. การดัดและดึง (Mobilization and Manipulation)
7. การนวด (Massage)
8. การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
9. การออกกำลังเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (Range of motion exercise)
10. การดึงคอ (Cervical Traction)
11. การให้การรักษาด้วยไฟฟ้าลดปวด (Interferential, TENS)
12. การให้ความร้อนแบบขี้ผึ้ง (Paraffin Wax)
13. การออกกำลังเพิ่มความแข็งแรง (Strengthening exercise)
14. การออกกำลังกายแบบทำให้ (Passive exercises)
15. การฝึกเดิน (Gait training)
16. การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL training) 17. การให้การรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (Chest Therapy)

บริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
การฟื้นฟูโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke rehabilitation) หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และทันเวลา
โอกาสฟื้นความสามารถให้กลับไปใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ จะมีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการบำบัดหรือได้รับแต่ล่าช้า

การฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุ (Geriatric Rehabilitation) เน้นใน 3 กลุ่มหลัก
1. ภาวะถดถอยของกระดูกและกล้ามเนื้อตามอายุ , เพิ่มความทนทานของระบบทางเดินหายใจ
2. การฟื้นฟูหลังจากเป็น โรคหลอดเลือด เช่น ที่หัวใจหรือสมอง
3. ฟื้นฟูระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เช่น หลังการผ่าตัดสะโพก

การฟื้นฟูผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Rehabilitation) กลุ่มเด็กที่มีความทุพพลภาพ เช่น เด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง
โปรแกรมฝึกที่กระตุ้นพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ และความสามารถในแต่ละช่วงของการพัฒนาตามวัย
และประเมินความจำเป็นในการใช้กายอุปกรณ์เสริมชนิดต่าง ๆ
เช่น แขน ขาเทียม รถเข็นพิเศษ เพื่อตอบสนองความทุพพลภาพของผู้ป่วยเด็กแต่ละคน และส่งปรึกษาให้นักกายอุปกรณ์
เพื่อตัดกายอุปกรณ์เสริมหรือตัด ขาเทียม กลุ่มเด็กระบบทางเดินหายใจ
เช่น เด็กหลอดลมอักเสบ, ปอดอักเสบเพื่อให้มีการจัดทำและการร่อนระบายเสมหะ
เพื่อให้เด็กสามารถหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เกิดการอุดตันทางเดินหายใจ

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ (Arthritic rehabilitation)
ประเมินตรวจร่างกาย วางแผนการฟื้นฟูพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อ
ลดความปวดโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางกายภาพบำบัดและประเมินการใช้อุปกรณ์พยุงข้อ
ตามขนาดของผู้ป่วยและจำเป็นในการใช้งาน

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปวดหลัง ปวดคอ
ช่วยสนับสนุนการรักษาร่วมกับแพทย์สาขาอื่น เพื่อลดอาการเจ็บปวดและเพิ่มการเคลื่อนของข้อ
ส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพสามารถกลับไปใช้งานได้อย่างปกติ

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน (Rehabilitation in Osteoporosis)
ช่วยสนับสนุนการรักษาร่วมกับแพทย์สาขาอื่น ให้โปรแกรมการออกกำลังกาย
ที่เพิ่มความสมดุลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac Rehabilitation)
วางแผนโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหัวใจ
แต่ละคนร่วมจัดการกับความเครียด พร้อมให้การสนับสนุนด้านกำลังใจกับครอบครัว

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer Rehabilitation)
มีบทบาทช่วยลดอาการปวดโดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด
การรักษาความเกร็ง หรือ ความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อโดยวิธีการต่างๆ

**สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมเรื่องสิทธิในการเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า และควรสอบถามรายละเอียดก่อนมารับบริการทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ผู้ป่วยสามารถเลือกวัน - เวลาที่จะเข้ามารับบริการตามความเหมาะสมของผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องตรงตามตารางช่วงเวลาที่ว่างของแผนกกายภาพบำบัดฯ ซึ่งมีคิวว่างอยู่ และหากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันเวลาการรักษาแต่ละครั้ง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง**
เปิดบริการ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
วันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 12.00 น.

โรงพยาบาลเอกชล 1
แผนกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 อาคาร 1
โทร. 038-939-999 ต่อ 1413-1414 โทรสาร. 038-273-848

โรงพยาบาลเอกชล 2
คลินิกกายภาพ ชั้น 1
โทร.038-939-888 ต่อ 5179-5180

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา