English
บริการทางการแพทย์ > คลินิกหัวใจ

คลินิกหัวใจ

สถานที่ตั้ง : เอกชล1

"เราดูแลหัวใจของคุณ ด้วยหัวใจของเรา"
คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลเอกชล ให้บริการตรวจรักษา, ให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคหัวใจทุกประเภท และผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด ทุกชนิด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ ฯลฯ ทำการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย (Noninvasive investigation) เช่น EST, Echocardiogram เป็นต้น โดยแพทย์อายุรกรรมหัวใจ ที่จะแปรผลการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์พร้อมที่จะให้บริการท่านได้ตลอดเวลา

คลินิกโรคหัวใจ
มุ่งเน้นให้บริการเพื่อตรวจค้นหาปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยส่งเสริม ที่ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจ เพื่อการป้องกัน โดยการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น และ เพื่อการตรวจรักษาโรค อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความพร้อมของแพทย์ประจำ และทีมแพทย์ที่ปรึกษาของโรงพยาบาล ให้ ความสำคัญในการป้องกันดูแล รักษา และฟื้นฟู อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ ปลอดภัย เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการออกกำลังกาย จะช่วยให้ผู้เป็นโรคหัวใจกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน ทำงานได้ตามปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
2. ความพร้อมเพื่อการบริการแบบฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพราะ อาการเฉียบพลันอันเกิดจากโรคหัวใจต้องการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วน จึงมีบริการรถฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยและการดูแลรักษาที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. ความพร้อมของแผนกผู้ป่วยในวิกฤต (ICU) ให้ บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจด้านอายุรกรรม มีแพทย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ รวมถึงแพทย์เวรประจำ ICU โดยพยาบาลในแผนกสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Bed side monitor, telemetry) จาก central monitor พร้อมทั้งทีมบุคลากรทุกระดับใน ICU ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา ความรู้ ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจวินิจฉัย หรือ การรักษาโดยวิธีต่างๆ ดังนี้
- การสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) และการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ เป็นการตรวจลักษณะ และสภาวะของหลอดเลือดหัวใจว่ามีการตีบตันที่ตำแหน่งใด มากน้อยเพียงใด รวมถึงการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ การบีบตัวของหัวใจ การตายของกล้ามเนื้อหัวใจ และการวัดความดันในห้องหัวใจที่ตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการต่าง ๆ ของโรคหัวใจโดยละเอียด
- การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และการดามหลอดเลือดด้วยขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty หรือ PTCA & Stent) เป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และ/หรือการใส่ขดลวดในหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วย โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก การรักษาด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญ และประสบการณ์ของแพทย์พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญอย่างสูง
- การขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน (Valvuloplasty) เป็นการขยายลิ้นหัวใจที่ตีบด้วยบอลลูน โดยไม่ต้องผ่าตัดซ่อม หรือเปลี่ยนใส่ลิ้นหัวใจ
- การฝังเครื่องกระตุ้น/ปรับอัตราการเต้นของหัวใจ (Pacemaker Implantation) เป็นการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ โดยการฝังเครื่องควบคุม การเต้นของหัวใจ โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ


4. ความพร้อมของทีมพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวตั้งแต่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล จนถึงการฟื้นฟู รวมถึงโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อติดตาม และให้ความรู้ในการดูแลตนเองและป้องกันไม่ให้กลับเป็นโรคเดิมอีก ความพร้อมของพยาบาลแผนกเยี่ยมบ้าน ให้บริการเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามผลการรักษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำการปฏิบัติตัว ภาวะโภชนาการต่างๆ เพิ่มเติม หลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ
5. ความพร้อมให้บริการ Non invasive เป็นความพร้อมในด้านการตรวจสภาวะหัวใจ โดยใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย (Noninvasive investigation) และ อุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกาย เป็นการบริการแบบผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและดูแลโดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ซึ่งคลินิกโรคหัวใจ สามารถให้บริการด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทันสมัย ดังนี้
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography / EKG) เป็นการตรวจหาสาเหตุโรคหัวใจเบื้องต้น เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว, หัวใจโต เป็นต้น
- การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test / EST) เป็นการตรวจดูประสิทธิภาพของหัวใจ และประเมินผลสภาพเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจว่ามีการตีบตันหรือไม่ โดยให้ผู้รับการตรวจเดิน หรือวิ่งบนสายพานเลื่อน มีคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องและบันทึกคลื่นหัวใจ อัตราการบีบของหัวใจ และวัดความดันโลหิต
- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( Echocardiogram / ECHO) เป็นการใช้คลื่นเสียงตรวจผ่านผนังหน้าอกในการตรวจวัดขนาดของหัวใจ ความหนาและการทำงานของผนังกล้ามเนื้อหัวใจ สภาพลิ้นหัวใจ การไหลเวียนของเลือดในห้องหัวใจต่าง ๆ บอกสภาพของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจว่าผิดปกติหรือไม่ เพื่อดูขนาดของหัวใจ การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ การทำงานของลิ้นหัวใจ ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ และตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบ หรือแน่นหน้าอก การตรวจวิธีนี้ไม่มีอันตรายและไม่มีความเจ็บปวด
- การตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือดแดง (Vascular Screening) คือ การตรวจเช็คการอุดตัน และความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงตามร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เทคนิค ABI เป็นการตรวจประเมินความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดอุดตันที่ขา

**การตรวจวินิจฉัยที่กล่าวมา ควรทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อรับคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ**

โรงพยาบาลเอกชล 1
คลินิคหัวใจ แผนกผู้ป่วยนอก, ชั้น 1 อาคาร 2
โทร. 038-939-999 ต่อ 2127 แฟกซ์. 038-273-848

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา