English
เกี่ยวกับเรา > ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติเอกชล

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่าน ดร.เอกพจน์ วานิช ที่เล็งเห็นถึงการพัฒนา และการขยายตัวอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ในเขตแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกการตระหนักถึงสุขภาพอนามัยที่ดีต่อประชาชนและความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น

บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท บนพื้นที่ 10 ไร่ บนถนนพระยาสัจจา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี ที่เปิดให้บริการด้านการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 โรงพยาบาลได้เริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบโดยให้บริการรับผู้ป่วยจำนวน 80 เตียง ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลเอกชล เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้ง อีกทั้งเป็นเกียรติประวัติของโรงพยาบาลโดยนำชื่อ ดร.เอกพจน์ และจังหวัดชลบุรีมารวมกัน โรงพยาบาลได้ขยายจำนวนเตียงเป็น 105 เตียงในปี 2531

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ซึ่งยึดถือว่า บริการที่ดีคือหน้าที่ของเรา โรงพยาบาลเอกชลได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการทุกระดับชั้น และความต้องการใช้บริการจากประชาชนที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปี 2534 โรงพยาบาลเอกชลจึงเริ่มสร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคารสูง 10 ชั้น สามารถเพิ่มจำนวนเตียงให้บริการผู้ป่วยจาก 105 เตียงเป็น 262 เตียง โดยเปิดดำเนินการอย่างสมบูรณ์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสรรพ โดยบริษัทได้นำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นโรงพยาบาลเอกชลแห่งแรกของภาคตะวันออก และแห่งแรกในประเทศไทย จากส่วนภูมิภาคที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการระดมทุนสำหรับพัฒนาด้านการแพทย์ พร้อมให้บริการทางการแพทย์ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาทิ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ, แผนกโสต-ศอ-นาสิก, แผนกจักษุ, แผนกอายุรกรรม, แผนกสูตินรีเวชกรรม, แผนกศัลยกรรมทั่วไป, แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, แผนกห้องคลอด และบริการบริบาลทารกแรกเกิด ห้องผ่าตัดที่เพิ่มขึ้นเป็น 6 ห้อง ปฏิบัติการได้ในทุกกรณี และแผนกบริบาลผู้ป่วยหนัก รวมทั้งแผนกล้างไต และทันตกรรม

ตลอดระยะเวลา 30 ปี บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน และทัดเทียมกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพฯ จากจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเตียงรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ บริษัทจึงได้เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องขยายสถานที่ให้บริการในปี 2549 จึงได้ทำสัญญาซื้อโรงพยาบาลเอกชนของบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 270 เตียง ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเอกชล 2 ตั้งอยู่ ณ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และ เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 100 เตียง ให้บริการที่ครอบคลุมมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชล แห่งแรก

“เอกชล อาคาร 1”

“ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1”

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา