English

ห้องพักผู้ป่วย

ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

เพิ่มเติม

ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

ห้อง วี.ไอ.พี ราคา 6,200 บาท / คืน

เพิ่มเติม

ห้องพักเดี่ยว

ห้องพักเดี่ยว

ห้องเดี่ยว ราคา 1,700 บาท / คืน

เพิ่มเติม

ห้องพักเดี่ยว ดีลักซ์

ห้องพักเดี่ยว ดีลักซ์

ห้องพักเดี่ยว ดีลักซ์

เพิ่มเติม

สิ่งแวดล้อม

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา