English

ห้องพักผู้ป่วย

เอกชล 1 ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

เอกชล 1 ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

เอกชล 1 ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

เพิ่มเติม

เอกชล 1 ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

เอกชล 1 ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

เอกชล 1 ห้อง วี.ไอ.พี (VIP) ราคา 6,200 บาท / คืน

เพิ่มเติม

เอกชล 1 ห้องพักเดี่ยว

เอกชล 1 ห้องพักเดี่ยว

เอกชล 1 ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,700 บาท / คืน

เพิ่มเติม

เอกชล 1 ห้องพักเดี่ยว ดีลักซ์

เอกชล 1 ห้องพักเดี่ยว ดีลักซ์

เอกชล 1 ห้องพักเดี่ยว ดีลักซ์

เพิ่มเติม

เอกชล 2 ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

เอกชล 2 ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

เอกชล 2 ห้อง วี.ไอ.พี (VIP)

เพิ่มเติม

เอกชล 2 ห้องพักเดี่ยว

เอกชล 2 ห้องพักเดี่ยว

เอกชล 2 ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,700 บาท / คืน

เพิ่มเติม

เอกชล 2 ห้องพักคู่ ดีลักซ์

เอกชล 2 ห้องพักคู่ ดีลักซ์

เอกชล 2 ห้องพักคู่ ดีลักซ์

เพิ่มเติม

สิ่งแวดล้อม

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา