English
สิ่งอำนวยความสะดวก > สิ่งแวดล้อม

ENVIRONMENT NAME

เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชล มีที่ตั้งติดอยู่กับชายทะเล และมีป่าโกงกางที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ทางโรงพยาบาลเอกชล จึงมีโครงการที่ส่งเสริมสังคมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งในปี 2558 ทางโรงพยาบาลได้จัดทำโครงการร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินการอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการปลูกป่าโกงกาง เพาะกล้าต้นไม้ ชายเลน และฟื้นฟูบำบัดป่าชายเลน เพื่อสร้างแนวสีเขียวและนำสัตว์น้ำ ปุ ปลา กลับมาสู่ธรรมชาติ โดยคำนึงถึงธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา