English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

พญ. กนกวรรณ วงศ์สุวรรณ

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกจักษุ

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล2

ข้อมูลแพทย์

2554

วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา