English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ. อภิศักดิ์ มหัจฉริยกุล

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล2

ข้อมูลแพทย์

2548

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2554

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา