English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ

สาขาความชำนาญ/แผนก : ศูนย์กระดูกสันหลัง

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

ปี 2534

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2541

วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา