English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

ผศ.นพ.กิตติ อรุณจรัสธรรม

สาขาความชำนาญ/แผนก : ศูนย์กระดูกสันหลัง

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

ปี 2551

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ปี 2552

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

Microscopic and Minimally Invasive Spine Surgery

Spine Surgery

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา