English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

ผศ.นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย

สาขาความชำนาญ/แผนก : ศูนย์กระดูกสันหลัง

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

ปี 2545

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2552

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

การระงับปวดโรคกระดูกสันหลัง

การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยวิธีส่องกล้องผ่าตัด, การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา