English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ.ปวินท์ เกษมพิพัฒน์ชัย

สาขาความชำนาญ/แผนก : ศูนย์กระดูกสันหลัง

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

ปี 2557

แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ปี 2562

วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์

ปี 2563

ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยวิธีส่องกล้องผ่าตัด

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา