English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

พญ.สุมนา นพรัตน์

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2534

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ (Internal medicine)

2530

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, แพทยศาสตร์บัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

2535

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา