English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ.จรูญศักดิ์ เธียรประพันธ์

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกสูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2530

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2524

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

วัยทอง

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา