English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ.สมบัติ อภิธรรมสุนทร

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกหัวใจ

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2544

วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology), คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

2540

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine),คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2534

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

2553

ประกาศนียบัตร อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา