English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

พญ. วิภาวรรณ สมุทรคุณ

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกหัวใจ

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2552

วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology), คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2550

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine),คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2543

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 2

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา