English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ.อภิชาติ ชิงนวรรณ์

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2548

วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Critical Care), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2544

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ (Internal medicine) แพทยสภา

2538

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา