English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

พญ.วรรณี ตระกูลผลพฤกษ์

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2530

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ (Internal medicine) คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2525

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา