English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

พญ.พิชญา คำนูณทรัพย์

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกกุมารเวช

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2554

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2547

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา