English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ.วิบูลย์ สิปิยารักษ์

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกจักษุ

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2545

วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา, คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา