English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ.วิรุฬห์วุฒิ สุนทโรวาท

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2528

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2522

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

2535

Ennosopy

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา