English
เกี่ยวกับเรา > โครงการ 15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 1

โครงการ 15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 1

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงพยาบาลเอกชลได้จัดโครงการ 15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังเป็นการเสนออีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ การรับวัคซีนป้องกัน ซึ่งตัววัคซีนจะสามารถ...
- ป้องกันหรือลดโอกาสในการติดเชื้อได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง
- ลดความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
- ลดการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ป้องกันการแทรกซ้อนของโรคต่างๆ ได้
ทางโรงพยาบาลเอกชลขอเสนอโปรแกรมวัคซีนไข้เลือดออก 3 เข็ม ราคา 8,950 บาท ถึง 31 ธันวาคม 2560(ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ) ฉีดได้ในกลุ่มอายุ 9-45 ปี เว้นระยะ 6 เดือนในการฉีดแต่ละครั้ง พร้อมรับร่มเป็นของที่ระลึกทันทีเมื่อมีการซื้อวัคซีนเหมาจ่าย และพบกับกิจกรรมของเราอีกครั้ง ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือการนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพ ได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โทร. 038-939-999 ต่อ 2130, 2131
คลินิกกุมารเวช โทร. 038-939-999 ต่อ 2159, 2160

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา