English
เกี่ยวกับเรา > งานการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๑๘

งานการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๑๘

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลเอกชล เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานการประชุมวิชาการประจำปี
HA National Forum ครั้งที่ ๑๘ จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “Inner Power, Together We Can” เราจะมาค้นหาพลังจากภายในตัวเราและเปิดรับพลังภายในของเพื่อน ผสมผสานให้เกิดการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ (creative design) สู่เป้าหมายที่ท้าทาย เกิดจุดร่วมที่เป็นรูปธรรมของการแปลงความคิดและพลังของแต่ละคนมาสู่การปฏิบัติ มาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อผนึกกำลังร่วมก้าวมุ่งสู่จุดมุ่งหมายที่ชาวสาธารณสุขทุกคนใฝ่ฝันถึง ระบบบริการสาธารณสุขของไทยที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคม “มาสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันว่าเราทำได้ ด้วย Inner Power, Together We Can”
ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา