English
เกี่ยวกับเรา > โรงพยาบาลเอกชล 2 จัดโครงการ เจริญสติ สัมปชัญญะ พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สดใส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

โรงพยาบาลเอกชล 2 จัดโครงการ เจริญสติ สัมปชัญญะ พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สดใส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

โรงพยาบาลเอกชล 2 จัดโครงการ เจริญสติ สัมปชัญญะ พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สดใส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเอกชล 2 จัดโครงการ เจริญสติ สัมปชัญญะ พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สดใส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมกายภาพ ชั้น 3 โครงการฯ นี้ได้นิมนต์พระอาจารย์มหาอารยนันต์ หนูด้วง วัดชลประทานรังสฤทธิ์ เป็นพระวิทยากรเพื่อมาฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ บริหารจิต สวดมนต์ไหว้พระ และพระธรรมเทศนา หัวข้อ ธรรมะกับการทำงาน ซึ่งได้รับการตอบรับทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี โครงการฯนี้จัดทำ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลักปฏิบัติในการครองตนในทางที่ชอบที่ควร รวมทั้งเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธองค์อย่างลึกซึ้ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการดำรงชีวิต ตลอดจนช่วยเสริมสร้างให้คนในสังคมเป็นคนดี ติดตามการจัดโครงการ เจริญสติ สัมปชัญญะ ในครั้งต่อไปได้ที่ ฝ่ายอาคารสถานที่ โทร.038 939 888 ต่อ 7414 หรือติดตามข่าวสารกิจกรรมของรพ.ได้ที่ facebook และ www.aikchol.com

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา