English
เกี่ยวกับเรา > ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมของเอกชล

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการของโรงพยาบาลเอกชลที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาล ไม่ได้เพียงแต่ มุ่งเน้นในเรื่อง การดูแล รักษา ส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟู ตามพันธกิจหลักของโรงพยาบาลเพียงเท่านั้น ทางโรงพยาบาลยังได้มีการกำหนด แนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง โดยคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลล้วนมีส่วนสนับสนุนในโครงการต่างๆ ลงสู่ประชาชนในหลากหลายช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา